Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

Wij zien het als onze taak om onze leerlingen - uw kind(eren) - voor te bereiden op de toekomst. Vanuit een veilige omgeving en op een manier die inspireert en motiveert. Het Daltononderwijs geeft ons hierbij richting en gaat uit van verantwoordelijk, samenwerken, effectief, zelfstandig en reflecteren. http://www.dalton.nl

Het motto ‘vanuit de Wereldweide, de wijde wereld in’ vormt een stevig uitgangspunt voor de persoonlijke ontwikkeling van zowel de leerling als de leerkracht. Naast het overdragen van kennis en vaardigheden, gaat het vooral om het actief verwerven hiervan. Kinderen leren door te doen, door deel te nemen aan activiteiten en door dialogen met andere kinderen. Dáár groeien ze van. Natuurlijk begeleid, geïnspireerd en gecoacht door onze leerkrachten. Zij zorgen ervoor dat leerlingen zich gewaardeerd, competent en autonoom voelen. In onze ogen is dit de beste voorbereiding voor later.

Onze visie

Onze visie wordt weergegeven door middel van een vijftal punten:

1. Onze school is openbaar

Er is plaats, binnen de mogelijkheden van de school, voor alle kinderen ongeacht geloof, levensopvatting of nationaliteit. De school moet een spiegel zijn van de samenleving en respect en begrip bijbrengen voor verschillende levensovertuigingen, levensopvattingen en gewoonten. We maken onze leerlingen bewust van het leven in een pluriforme maatschappij en stellen ons daarin open op, zodat onze leerlingen zelf keuzes leren maken.
Vanaf groep 3 hebben kinderen de keuze om GVO (godsdienstonderwijs) of HVO (humanistisch vormingsonderwijs)  te volgen.

2. Onze school kent de volgende pijlers

  • We streven naar een veilig klimaat en een goede sfeer, waarbinnen kinderen ervaren dat naar school gaan leuk is;

  • We werken met het directe instructiemodel, omdat we vinden dat die werkwijze optimale leerprestaties uit de kinderen haalt;

  • De Dalton principes vrijheid/verantwoordelijkheid, samenwerking en zelfstandigheid zijn leidend bij de uitgangspunten van ons onderwijs. We hanteren een gematigd jaarklassensysteem.

Alle leerlingen in een groep krijgen in principe dezelfde basisstof aangeboden. Daarnaast zijn er kinderen die herhalingsstof of verrijkingsstof krijgen aangeboden. Tot op zekere hoogte kunnen we kinderen met een Tweede Leerweg/ Eigen leerlijn individueel begeleiden.

3. Onze zorgstructuur is gedifferentieerd

Van groep 1 t/m 8 volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen op cognitief en sociaal emotioneel gebied door middel van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Bij uitval kan erbinnen of buiten de groep hulp gegeven worden, individueel of in een groepje.

4. We vormen de kinderen op meerdere gebieden

We besteden niet alleen aandacht aan de cognitieve vakken, maar ook aan de creatieve vakken, bewegingsonderwijs en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 5. Contacten ouders-school

Wij zien het opvoeden als een taak van ouders en school samen. We streven dan ook naar een open communicatie met de ouders over de ontwikkeling van hun kind. Door ouders te betrekken bij veel schoolzaken hopen we de betrokkenheid te vergroten.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Instagram en Facebook

.